Payment PayPal BankWire Transfer SWIFT Western Union Wise.com ria
    click here

https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/account-setup

https://www.youtube.com/watch?v=H0WhYofysEg

คุณได้เลือกที่จะชำระเงินผ่านโอนเงินหรือ PayPal หรือการโอนเงินผ่านระบบ SWIFT หรือชำระเงินแบบด้วยมือ

กรุณาติดต่อเราสำหรับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำในการชำระเงิน

                                

                      

                         PAYPAL PAY HERE

                                           

                                             LOGIN HERE   and send to pui.danneels@gmail.com te payment

                                                 

                                                      SEND WISE

                                            

                                                   MANUEL PAYMENT

                                               หลังจากทำการชำระเงินแล้ว โปรดส่งหมายเลขควบคุมการโอนเงิน (MTCN) ถึงเราด้วยครับ/ค่ะ